ตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร UPGRADE รุ่นที่ 6
วันที่เปิดสอน:   01 มิ.ย. 2561  ถึง   30 ก.ย. 2561
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  514 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ ต้องทำการศึกษาด้วยตนเองตั้งแต่ ช่วงชั้นที่ 1 - 3 และทำแบบทดสอบผ่านที่เกณฑ์ 70% จึงจะได้รับวุฒิบัตร (หมายเหตุ : ทำแบบทดสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 70% ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งในรุ่นที่ 7 ปี 2561)

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

ตัวอย่างการสอนของครูคณิตศาสตร์ ที่ใช้กลวิธีการสอนที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร UPGRADE นำมาใช้ในห้องเรียนแล้วทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากขึ้น

↑ ซ่อน
สารบัญ
กลวิธีการสอน
กลวิธีการสอนที่ใช้ในหลักสูตร UPGRADE
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย ตอนที่ 1/4
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย ตอนที่ 2/4
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย ตอนที่ 3/4
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย ตอนที่ 4/4
การบวกและการคูณ
การบวกและการคูณ ตอนที่ 1/6
การบวกและการคูณ ตอนที่ 2/6
การบวกและการคูณ ตอนที่ 3/6
การบวกและการคูณ ตอนที่ 4/6
การบวกและการคูณ ตอนที่ 5/6
การบวกและการคูณ ตอนที่ 6/6
การคูณ
การคูณ ตอนที่ 1/6
การคูณ ตอนที่ 2/6
การคูณ ตอนที่ 3/6
การคูณ ตอนที่ 4/6
การคูณ ตอนที่ 5/6
การคูณ ตอนที่ 6/6
การแบ่งส่วนที่เท่ากัน การอ่านและเขียนเศษส่วน
การแบ่งส่วนที่เท่ากัน การอ่านและเขียนเศษส่วน ตอนที่ 1/4
การแบ่งส่วนที่เท่ากัน การอ่านและเขียนเศษส่วน ตอนที่ 2/4
การแบ่งส่วนที่เท่ากัน การอ่านและเขียนเศษส่วน ตอนที่ 3/4
การแบ่งส่วนที่เท่ากัน การอ่านและเขียนเศษส่วน ตอนที่ 4/4
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่าง ๆ
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่าง ๆ ตอนที่ 1/5
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่าง ๆ ตอนที่ 2/5
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่าง ๆ ตอนที่ 3/5
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่าง ๆ ตอนที่ 4/5
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่าง ๆ ตอนที่ 5/5
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ตอนที่ 1/4
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ตอนที่ 2/4
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ตอนที่ 3/4
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ตอนที่ 4/4
แบบรูปและความสัมพันธ์
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 1/3
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 2/3
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 3/3
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1/4
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2/4
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 3/4
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 4/4
กราฟ
กราฟ ตอนที่ 1/7
กราฟ ตอนที่ 2/7
กราฟ ตอนที่ 3/7
กราฟ ตอนที่ 4/7
กราฟ ตอนที่ 5/7
กราฟ ตอนที่ 6/7
กราฟ ตอนที่ 7/7
เอกสารประกอบการอบรม ตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรมตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1/4
เอกสารประกอบการอบรมตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2/4
เอกสารประกอบการอบรมตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3/4
เอกสารประกอบการอบรมตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4/4
แบบทดสอบหลังอบรม ตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (สอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 70% ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งในรุ่นที่ 7 ปี 2561)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใด ๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม ตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (สอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 70% ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งในรุ่นที่ 7 ปี 2561)
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE)
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE) รุ่นที่ 6
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร