ระบบจะปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07:00 – 08:00 น.
    
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล สำหรับผู้ประสานงานศุนย์
วันที่เปิดสอน:   19 พ.ค. 2561  ถึง   ไม่มีวันสิ้นสุด
เงื่อนไขการประเมิน: ไม่มี
วุฒิบัตร: ไม่มี
จำนวนที่เปิดรับ: 184 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  184 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

รับผิดชอบหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์การอบรมทางไกล  ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ในแต่ละเขตพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

ศึกษาภาพรวมของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย สามารถร่วมดำเนินโครงการฯ รวมถึงส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและรายงานการจัดอบรมหลังดำเนินการผ่านระบบ Teacher PD

↑ ซ่อน
สารบัญ
1.ข้อมูลโครงการโดยสังเขป
ที่มา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ
แผนผังการดำเนินการของโครงการ
แผนผังการดำเนินการอบรมผ่านระบบทางไกลและออนไลน์
2. บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แผนผังบทบาทหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
3. ขั้นตอนการดำเนินงานของทีมพี่เลี้ยงประจำศูนย์
[[ แผนผังภาพรวมการดำเนินงานเพื่อการจัดอบรม ]]
[[ การเตรียมการก่อนอบรม ]]
การของบสนับสนุนและการจัดสรรงบประมาณ
การลงทะเบียนและการรับลงชื่อผู้เข้าอบรม
การใช้โซเชียลมีเดียประกอบการอบรม
การเข้ากลุ่ม Facebook เพื่อใช้ประกอบการอบรมผ่านระบบทางไกล
การติดตั้งระบบ Scopia
เตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
รายการสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมผ่านระบบทางไกล
[[ การดำเนินการระหว่างอบรม ]]
แนวทางการจัดกิจกรรม ถุงปริศนา
แนวทางการจัดกิจกรรม ร่างกายของหนู
แนวทางการจัดกิจกรรม ประสาทสัมผัส
แนวทางการจัดกิจกรรมการนิเทศ
แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อนตัวน้อยเจ้าหอยทาก และ ไข่ไข่ไข่
[[ การดำเนินการหลังอบรม ]]
การพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม
การขอรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มรายงานสรุปการจัดอบรม
รายงานสรุปการอบรมครั้งที่ 1 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์
รายงานสรุปการอบรมครั้งที่ 2 หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์
แบบสังเกตการณ์การจัดอบรม สำหรับ ศน.ศธจ.
แบบสังเกตการณ์จาก ศน.ศธจ. ครั้งที่ 1 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย
4. ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ (Q&A)
Q&A
วิทยากร
 เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว
Email: tprom@ipst.ac.th
 สุณิสา สมสมัย
Email: ssoms@ipst.ac.th
 ณญาดา ณ นคร
Email: nana@ipst.ac.th
 แคทลียา จักขุจันทร์
Email: cchak@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ  ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาปฐมวัย