วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา หลักสูตร 1
วันที่เปิดสอน:   19 เม.ย. 2561  ถึง   17 ก.ย. 2561
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  5671 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษาทุกสังกัด

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:
สารบัญ
งวดที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
คำชี้แจง
เรื่องที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
เรื่องที่ 2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เรื่องที่ 3 การนำตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ
แบบฝึกหัด งวดที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 1
งวดที่ 2 การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เรื่องที่ 1 การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
เรื่องที่ 2 การคิดอย่างเป็นขั้นตอน และการคิดอย่างเป็นระบบ
เรื่องที่ 3 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
แบบฝึกหัด งวดที่ 2 การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 2
งวดที่ 3 อัลกอริทึมในชีวิตประจำวัน
เรื่องที่ 1 รู้จักอัลกอริทึม
เรื่องที่ 2 รู้จักอัลกอริทึม และอัลกอริทึมที่ดี
เรื่องที่ 3 ตัวอย่างอัลกอริทึม
แบบฝึกหัด งวดที่ 3 อัลกอริทึมในชีวิตประจำวัน
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 3
งวดที่ 4 เขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 1 การเขียนโปรแกรมแบบ unplugged ชั้น ป.1
เรื่องที่ 2 การเขียนโปรแกรมแบบ unplugged ชั้น ป.4
แบบฝึกหัด งวดที่ 4 กิจกรรมเขียนโปรแกรมแบบ Unplugged
กติกาเกมวางของ
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 4
งวดที่ 5 Block programming และโปรแกรม Scratch
เรื่องที่ 1 Block programming และโปรแกรม Scratch
เรื่องที่ 2 การใช้โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
เอกสารประกอบการอบรมงวดที่ 5
แบบฝึกหัด งวดที่ 5 Block programming และการเขียนโปรแกรม Scratch
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการอบรม งวดที่ 5-6
งวดที่ 6 Block programming (ต่อ)
เรื่องที่ 1 พิกัดในโปรแกรม Scratch
เรื่องที่ 2 บล็อกคำสั่งในการเคลื่อนที่ในโปรแกรม Scratch
เรื่องที่ 3 การดีบักและคำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู้
แบบฝึกหัด งวดที่ 6 Block programming (ต่อ)
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 1 พิกัด ในโปรแกรม Scratch
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 2 บล็อกคำสั่งในการเคลื่อนที่ ในโปรแกรม Scratch
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องที่ 3 การดีบักและคำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู้
งวดที่ 7 การรวบรวมข้อมูล และการเตรียมข้อมูล (data cleaning)
เรื่องที่ 1 การรวบรวมข้อมูล
เรื่องที่ 2 การเตรียมข้อมูล
แบบฝึกหัด งวดที่ 7 การรวบรวมข้อมูล และการเตรียมข้อมูล (data cleaning)
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 7
งวดที่ 8 การประมวลผลข้อมูล
เรื่องที่ 1 การประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย
เรื่องที่ 2 data science เบื้องต้น
แบบฝึกหัด งวดที่ 8 การประมวลผลข้อมูล
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 8
งวดที่ 9 สร้างทางเลือก ตัดสินใจ และนำเสนอข้อมูล
เรื่องที่ 1 การสร้างและวิเคราะห์ทางเลือก การเปรียบเทียบแและตัดสินใจ
เรื่องที่ 2 การนำเสนอข้อมูล
แบบฝึกหัด งวดที่ 9 สร้างทางเลือก ตัดสินใจ และนำเสนอข้อมูล
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 9
งวดที่ 10 การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ 1 การใช้คำค้นที่เฉพาะเจาะจง ไม่กำกวม
เรื่องที่ 2 การค้นหาด้วยเสียง รูปภาพ
เรื่องที่ 3 การค้นหาขั้นสูง และการค้นหาเฉพาะเรื่อง
แบบฝึกหัด งวดที่ 10 การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 10
ภาพประกอบการทำแบบฝึกหัด งวดที่ 10
งวดที่ 11 การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
เรื่องที่ 1 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เรื่องที่ 2 การหลอกลวงบนโลกออนไลน์
เรื่องที่ 3 มารยาทในการติดต่อสื่อสาร
เอกสารประกอบการอบรมงวดที่ 11
แบบฝึกหัด งวดที่ 11 การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
งวดที่ 12 สรุปความรู้
เรื่องที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ชั้น ป.1
เรื่องที่ 2 การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ ในการแก้ปัญหา ป.4
เรื่องที่ 3 บทสรุป
แบบฝึกหัด งวดที่ 12 สรุปความรู้
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 12 เรื่องที่ 1
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 12 เรื่องที่ 2
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 12 เรื่องที่ 3
คูู่มือครูเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1 และ ป.4
คู่มือครูเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1 - ลิขสิทธิ์ สสวท.สำหรับครูเท่านั้น การนำไปใช้ให้อ้างอิงที่มา ห้ามเผยแพร่บนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย
คู่มือครูเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4 - ลิขสิทธิ์ สสวท.สำหรับครูเท่านั้น การนำไปใช้ให้อ้างอิงที่มา ห้ามเผยแพร่บนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย
วิทยากร
 จินดาพร หมวกหมื่นไวย
Email: jmuak@ipst.ac.th
 วชิรพรรณ ทองวิจิตร
Email: watho@ipst.ac.th
 ผนวกเดช สุวรรณทัต
Email: panuakdet@gmail.com
 สุพร พงษ์นุ่มกุล
Email: suporn@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร