การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA
วันที่เปิดสอน:   15 มิ.ย. 2560  ถึง   01 ก.ย. 2560
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1209 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

1. ครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือผู้ที่สนใจ

2. มีความสนใจในการวัดผลประเมินผล

3. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและลักษณะของการประเมินผลแบบ PISA  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องลักษณะของเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ใช้ในการประเมินผลระดับนานาชาติ PISA ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้

หลักสูตรนี้เปิดอบรมระหว่าง วันที่15 มิถุนายน –1 กันยายน 2560 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าศึกษาบทเรียนได้ตั้งแต่ วันที่15 มิถุนายน –28 สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ สาหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่

http://teacherpd.ipst.ac.th/media/documents/1497321403190Curriculum_PISA1_publish.pdf

↑ ซ่อน
สารบัญ
แบบสำรวจก่อนเรียน
แบบสำรวจก่อนเรียน
แนะนำผู้เข้ารับการอบรม
คำชี้แจงการเรียนหลักสูตรอบรมออนไลน์
จุดมุ่งหมายและโครงสร้างหลักสูตรอบรม
วิธีการเข้าศึกษาบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
วิธีการสื่อสารในระบบระหว่างการอบรมออนไลน์
เงื่อนไขการผ่านหลักสูตรและการได้รับวุฒิบัตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงการ PISA
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ PISA
ผลการประเมิน PISA
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กรอบการประเมินของ PISA
การรู้เรื่องการอ่าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลองทำดู
รูปแบบข้อสอบ PISA
การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
กิจกรรม "ลองทำดู"
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อภิปรายปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมิน PISA
กิจกรรม “สรุปประโยชน์ที่ได้รับจาก PISA IN FOCUS”
แบบสอบถามหลังเรียน
แบบสอบถามหลังเรียน
วิทยากร
 ธันยากานต์ กุลศุภกร
Email: kampa@ipst.ac.th
 นันทฉัตร วงษ์ปัญญา
Email: nanw@ipst.ac.th
 ศราวุฒิ รัตนประยูร
Email: mathsa.ipst@gmail.com
 กนกนันทน์ ไสไทย
Email: ksait@ipst.ac.th
 สุภทัต สุขเอี่ยม
Email: susuk@ipst.ac.th
 Admin IPST
Email: saipst2016@gmail.com
 gable teacher
Email: abc@hotmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร