การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4
วันที่เปิดสอน:   03 ก.ค. 2560  ถึง   17 ก.ย. 2560
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  52 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

1. เป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. มีความสนใจในการวัดผลประเมินผล และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบเลือกตอบและข้อสอบเขียนตอบ

3. มีความตั้งใจเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ แนวทางการสร้างข้อสอบ ข้อสอบเลือกตอบ ข้อสอบเขียนตอบ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกสร้างข้อสอบตามแนว PISA

หลักสูตรอบรมจะเปิดให้เรียนรู้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560  ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560  และ
สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่

http://teacherpd.ipst.ac.th/media/documents/1496800535646Curriculum_Math4.pdf

↑ ซ่อน
สารบัญ
แนะนำผู้เข้ารับการอบรม
กิจกรรม "Who am I?" (ส่งภายใน 31 ก.ค. 60)
คำชี้แจงการเรียนหลักสูตรอบรมครูออนไลน์
จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรอบรม
วิธีการเข้าศึกษาบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
วิธีการสื่อสารในระบบระหว่างการอบรมออนไลน์
เงื่อนไขการผ่านหลักสูตรและการได้รับวุฒิบัตร
แบบสำรวจก่อนเรียนหลักสูตร (ส่งภายใน 31 ก.ค. 60)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวัดผลประเมินผล
ทำไมข้อสอบต้องมีคุณภาพ
การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อสอบในวีดิทัศน์ (ส่งภายใน 31 ก.ค. 60)
การจัดการเรียนรู้กับการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลระดับชาติและนานาชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
กิจกรรม "ลองทำดู"
กรอบการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA
กิจกรรม "จับคู่ชวนคิด"
ตัวอย่างข้อสอบ PISA
กรอบการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA-Like
แบบฝึกหัด "ฝึกคิดฝึกทำ"
แบบทดสอบ "การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์" (ส่งภายใน 31 ก.ค. 60)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แนวทางการสร้างข้อสอบ
กิจกรรม "ข้อสอบชวนคิด"
ลักษณะของสถานการณ์ คำถาม ตัวเลือกที่เหมาะสม
กิจกรรม "ปรับแก้ข้อสอบ" (ส่งภายใน 31 ก.ค. 60)
แบบทดสอบ "แนวทางการสร้างข้อสอบ" (ส่งภายใน 31 ก.ค. 60)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อสอบเลือกตอบ
แบบฝึกหัด "คู่สร้างคู่สม"
ลักษณะของข้อสอบเลือกตอบ
กิจกรรม "ฝึกสร้างข้อสอบ" (ส่งภายใน 31 ก.ค. 60)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ข้อสอบเขียนตอบ
ลักษณะของข้อสอบเขียนตอบ
กิจกรรม "ลองตรวจดู" (ส่งภายใน 28 ส.ค. 60)
แนวการตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน
แนวทางการตรวจให้คะแนน
แบบทดสอบ "ข้อสอบเลือกตอบและข้อสอบเขียนตอบ" (ส่งภายใน 28 ส.ค. 60)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างข้อสอบ
ทบทวนการสร้างข้อสอบ
กิจกรรม "การสร้างข้อสอบตามแนว PISA" (ส่งภายใน 28 ส.ค. 60)
แสดงความคิดเห็นต่อการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชั้นเรียน (ส่งภายใน 28 ส.ค. 60)
เอกสารอ้างอิง
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามแนว PISA (ส่งภายใน 28 ส.ค. 60)
วิทยากร
 ธันยากานต์ กุลศุภกร
Email: kampa@ipst.ac.th
 สุชาดา ปัทมวิภาต
Email: sthai@ipst.ac.th
 เกตุวดี จังวัฒนกุล
Email: khamp@ipst.ac.th
 พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ
Email: phard@ipst.ac.th
 จตุพล งามแม้น
Email: jngam@ipst.ac.th
 ศราวุฒิ รัตนประยูร
Email: mathsa.ipst@gmail.com
 gable teacher
Email: abc@hotmail.com
 Math SA1
Email: mathassessor1@gmail.com
 Math SA2
Email: mathassessor2@gmail.com
 Math SA3
Email: mathassessor3@gmail.com
 Math SA4
Email: mathassessor4@gmail.com
 Math SA5
Email: mathassessor5@gmail.com
 Math SA6
Email: mathassessor6@gmail.com
 Math SA7
Email: mathassessor7@gmail.com
 Math SA8
Email: mathassessor8@gmail.com
 Math SA9
Email: mathassessor9@gmail.com
 Math SA10
Email: mathassessor10@gmail.com
 Math SA11
Email: mathassessor11@gmail.com
 Math SA12
Email: mathassessor12@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรหรือเนื้อหาในบทเรียนได้ที่

mathsa.ipst@gmail.com