การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4
วันที่เปิดสอน:   03 ก.ค. 2560  ถึง   13 พ.ย. 2560
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  57 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

1. เป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. มีความสนใจในการวัดผลประเมินผล และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบเลือกตอบและ ข้อสอบเขียนตอบ

3. มีความตั้งใจเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ แนวการสร้างข้อสอบ ข้อสอบเลือกตอบ ข้อสอบเขียนตอบและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้แนวทางในการสร้างข้อสอบตามแนว PISA ที่สามารถนำไปประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรนี้เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 - 28 มิถุนายน 2560 และเปิดให้เข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม  - 15 กันยายน 2560 โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรสามารถพิมพ์วุฒิบัตได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ 

http://teacherpd.ipst.ac.th/media/documents/1496800748551Curriculum_Sci4.pdf

↑ ซ่อน
สารบัญ
แนะนำผู้เข้ารับการอบรม
กิจกรรม "Who am I?" (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 10 ก.ค. 60)
รายละเอียดกิจกรรมและกำหนดการส่งงาน
ตารางแสดงรายละเอียดกิจกรรมและกำหนดการส่งงาน
คำชี้แจงการเรียนหลักสูตรอบรมออนไลน์
จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรอบรม
วิธีการเข้าศึกษาบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
วิธีการสื่อสารในระบบระหว่างการอบรมออนไลน์
เงื่อนไขการผ่านหลักสูตรและการได้รับวุฒิบัตร
แบบสำรวจก่อนเรียนหลักสูตรอบรม (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 10 ก.ค. 60)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวัดผลประเมินผล
ทำไมข้อสอบต้องมีคุณภาพ
การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวีดิทัศน์ที่ท่านได้รับชม (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 10 ก.ค. 60)
การจัดการเรียนรู้กับการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลระดับชาติและนานาชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
กิจกรรม "ลองทำดู" (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 17 ก.ค. 60)
กิจกรรม "ความสามารถกับสมรรถนะ" (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 17 ก.ค. 60)
กรอบการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA
กรอบการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA-Like
แบบทดสอบ เรื่อง การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 17 ก.ค. 60)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แนวการสร้างข้อสอบ
องค์ประกอบและรูปแบบของข้อสอบ
ลักษณะของสถานการณ์และคำถามที่เหมาะสม
กิจกรรม "ข้อสอบชวนคิด" (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 26 ก.ค. 60)
การพิจารณาสถานการณ์และคำถาม
แบบทดสอบ เรื่อง แนวการสร้างข้อสอบ (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 26 ก.ค. 60)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อสอบเลือกตอบ
กิจกรรม "Fun Quizzes for U" (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 4 ส.ค. 60)
ข้อสอบเลือกตอบและเลือกตอบเชิงซ้อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ข้อสอบเขียนตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
ข้อสอบเขียนตอบแบบสั้นและแบบอธิบาย
กิจกรรม "การตรวจให้คะแนน" (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 13 ส.ค. 60)
เกณฑ์การให้คะแนน
แบบทดสอบ เรื่อง ข้อสอบเขียนตอบและเกณฑ์การให้คะแนน (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 13 ส.ค. 60)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างข้อสอบตามแนว PISA
การสร้างข้อสอบตามแนว PISA
การสร้างข้อสอบตามแนว PISA (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 28 ส.ค. 60)
การร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ "ท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชั้นเรียนอย่างไร" (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 28 ส.ค. 60)
แบบสอบถาม
แบบสอบถามหลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คำแนะนำ : ควรส่งภายใน 8 ก.ย. 60)
วิทยากร
 ธันยากานต์ กุลศุภกร
Email: kampa@ipst.ac.th
 นันทฉัตร วงษ์ปัญญา
Email: nanw@ipst.ac.th
 สมฤทัย ชัยโพธิ์
Email: schai@ipst.ac.th
 เอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
Email: eacha@ipst.ac.th
 ยศวดี ฐิติวร
Email: scisa.ipst@gmail.com
 กนกนันทน์ ไสไทย
Email: ksait@ipst.ac.th
 สุภทัต สุขเอี่ยม
Email: susuk@ipst.ac.th
 อังคณา หล้าแก้ว
Email: alaka@ipst.ac.th
 แพรไพลิน จารุจินดา
Email: paich@ipst.ac.th
 Sci SA1
Email: scienceassessor1@gmail.com
 Sci SA2
Email: scienceassessor2@gmail.com
 Sci SA3
Email: scienceassessor3@gmail.com
 Sci SA4
Email: scienceassessor4@gmail.com
 Sci SA5
Email: scienceassessor5@gmail.com
 Sci SA7
Email: scienceassessor7@gmail.com
 Sci SA08
Email: scienceassessor8@gmail.com
 Sci SA9
Email: scienceassessor9@gmail.com
 Sci SA10
Email: scienceassessor10@gmail.com
 Sci SA11
Email: scienceassessor11@gmail.com
 Sci SA12
Email: scienceassessor12@gmail.com
 Sci SA13
Email: scienceassessor13@gmail.com
 Sci Sa14
Email: scienceassessor14@gmail.com
 gable teacher
Email: abc@hotmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

กรุณาติดต่อมาที่ e-mail :  scisa.ipst@gmail.com