คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 1 (รุ่นที่ 6)
วันที่เปิดสอน:   01 มิ.ย. 2560  ถึง   30 พ.ย. 2560
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  518 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่ง ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก  ดังนั้น ก่อนจะเริ่มต้นทำแบบทดสอบ ต้องมั่นใจว่าท่านพร้อม และมีเวลาว่างเพียงพอ

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศิลปะการสอนคณิตศาสตร์
กระบวนการคิดกับการสอนคณิตศาสตร์
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
จำนวนและตัวเลข
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์
ความหมายของจำนวนและการเขียนทศนิยม
ตัวเลขและระบบการเขียนตัวเลขแทนจำนวน
ระบบการเขียนตัวเลขของชาวอียิปต์
ระบบการเขียนตัวเลขของชาวโรมัน
ระบบการเขียนตัวเลขของชาวบาบิโลน
ระบบการเขียนตัวเลขของชาวมายัน
ตัวเลขฮินดูอารบิกและจำนวนในระบบฐานสิบ
การใช้สัญลักษณ์พื้นฐานของตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนในระบบฐานอื่น ๆ
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง รหัสปริศนา
จำนวนนับ
การนับจำนวนนับ
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ
การอ่านตัวเลขที่เขียนแสดงจำนวนนับ
ค่าประจำหลัก
การเขียนจำนวนนับในรูปแบบกระจาย
การเปรียบเทียบจำนวนนับ
ค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ
ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อย
การนำค่าประมาณไปใช้
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวกและการลบ
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวก
ความหมายของการบวก
การใช้สื่อแผ่นตารางร้อยประกอบการสอน ตอนที่ 1
การใช้สื่อประกอบการสอนเรื่อง การหาผลบวก
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการลบ
ความหมายของการลบ
การใช้สื่อแผ่นตารางร้อยประกอบการสอน ตอนที่ 2
กิจกรรมส่งเสริมการบวกและการลบ
ผลบวกศูนย์เท่ากับเก้า ตอนที่ 1/2
ผลบวกศูนย์เท่ากับเก้า ตอนที่ 2/2
การบวกและลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกินเก้า
กิจกรรมหนอนแทะ
โจทย์การบวกและการลบที่ใช้ในระดับประถมศึกษา
การคูณ
ความหมายของการคูณ
การหาผลคูณของจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก โดยใช้ตารางการคูณ
การหาผลคูณของจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
การหาผลคูณของจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
การใช้อุปกรณ์แท่งเนเปียร์ช่วยการหาผลคูณ
การใช้กล่องการคูณช่วยการหาผลคูณ
การหาร
ความหมายของการหาร
การหาผลหาร
การหารในลักษณะที่ 1
ขั้นตอนการหารยาว
การหารในลักษณะที่ 2
ตัวอย่างการเชื่อมโยงโจทย์ปัญหากับการหารในลักษณะที่ 1 และการหารในลักษณะที่ 2
การวัดความยาว ทิศ และแผนผัง
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
การวัดความยาวที่ใช้เครื่องมือ และหน่วยการวัดที่ไม่เป็นมาตรฐาน
การวัดความยาวที่ใช้เครื่องมือ และชนิดของเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นมาตรฐาน ตอนที่ 1/2
การวัดความยาวที่ใช้เครื่องมือ และชนิดของเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นมาตรฐาน ตอนที่ 2/2
คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ระยะทาง กับ ระยะห่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว
การเปรียบเทียบความยาว
ทิศ แผนผัง และมาตราส่วน
รูปเรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระนาบ
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง จุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เส้นตรง
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ส่วนของเส้นตรง
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง รังสีและมุม ตอนที่ 1/2
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง รังสีและมุม ตอนที่ 2/2
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน
รูปเรขาคณิต 2 มิติ
ส่วนประกอบและลักษณะของรูปสามเหลี่ยม
การจำแนกประเภทของรูปสามเหลี่ยม
มุมภายในของของรูปสามเหลี่ยม
การจำแนกประเภทของรูปสี่เหลี่ยม
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ GSP
การแนะนำโปรแกรม GSP
การแนะนำการสร้าง Pythagorean Tree โดยใช้โปรแกรม GSP
พิสูจน์ทฤษฎีบทของพีธาโกรัส โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนเรื่อง ความหมายของเศษส่วน โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนเรื่อง แผนภูมิแท่ง โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนเรื่อง พาย โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนเรื่อง เศษส่วน โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนเรื่อง มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม โดยใช้โปรแกรม GSP
กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนโจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ - ลักษณะของปัญหาที่ดี
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ - ลักษณะปัญหาคณิตศาสตร์
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ - ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์
การสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ - การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
การประเมินผลการแก้โจทย์ปัญหา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเก้โจทย์ปัญหา
ค่ายคณิตศาสตร์
แนวทางการจัดค่ายคณิตศาสตร์
รูปแบบการเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/4
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/4
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3/4
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4/4
การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์
จุดประสงค์และความหมายของการวัดผลและประเมินผล
หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิธีการและตัวอย่างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใด ๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร