การใช้โปรแกรม GSP 5.06 พื้นฐาน 1 (เรขาคณิต)
วันที่เปิดสอน:   01 พ.ค. 2559  ถึง   31 ก.ค. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1425 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้สนใจ

2. มีพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์อย่างน้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ต้องติดตั้งโปรแกรม GSP เวอร์ชัน 5.06 

(ถ้าไม่มีสามารถสั่งซื้อได้ที่ 0-2392-4021 ต่อ 3101

หรือ Facebook : สำนักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สสวท.)


↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรมนี้เหมาะสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือผู้สนใจที่เริ่มใช้งานโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ซึ่งจะสอนการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต   ผู้เข้าอบรมจะต้องทำตามกิจกรรมที่กำหนดในโปรแกรม GSP 5.06

จะเปิดอบรมแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2559 และสามารถส่งแบบทดสอบตั้งแต่วันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2559

 ท่านสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2559

↑ ซ่อน
สารบัญ
คาบที่ 1 ทำความรู้จักกับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad Version 5.06 (GSP 5.06)
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้เครื่องมือลูกศร
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการใช้เครื่องมือจุด
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการใช้เครื่องมือวงเวียน
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาการใช้เครื่องมือเส้นในแนวตรง
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาการใช้เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยม
กิจกรรมที่ 6 ศึกษาการใช้เครื่องมือข้อความ
กิจกรรมที่ 7 ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างรูป 1
คลิปวีดิโอสำหรับกิจกรรมที่ 7 (เรื่องการวัดมุม)
กิจกรรมที่ 8 ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างรูป 2 (สร้างรูปหน้าแมว)
คลิปวีดิโอสำหรับกิจกรรมที่ 8 (เรื่องการสร้างบริเวณภายในโดยใช้เมนูสร้าง และการเลือกทั้งหมด)
แบบฝึกหัด
คาบที่ 2 การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการสร้างวงกลมโดยใช้เมนูสร้าง
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการสร้างเส้นในแนวตรงโดยใช้เมนูสร้าง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการใช้คำสั่งทางเลือกเอกสาร
กิจกรรมที่ 4 สร้างส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ โดยใช้เครื่องมือวงเวียนและ เครื่องมือเส้นในแนวตรง
กิจกรรมที่ 5 แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ โดยใช้เครื่องมือวงเวียนและเครื่องมือเส้นในแนวตรง
กิจกรรมที่ 6 สร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้ โดยใช้เครื่องมือวงเวียนและเครื่องมือเส้นในแนวตรง
กิจกรรมที่ 7 สร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน 1 ด้าน ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้และมุม 2 มุมมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้
แบบฝึกหัด
คาบที่ 3 การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต (ต่อ)
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้คำสั่ง มุม
กิจกรรมที่ 2 แบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ โดยใช้เครื่องมือวงเวียนและเครื่องมือเส้นในแนวตรง
กิจกรรมที่ 3 สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้ โดยใช้เครื่องมือวงเวียนและเครื่องมือเส้นในแนวตรง
กิจกรรมที่ 4 สร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ โดยใช้เครื่องมือวงเวียนและเครื่องมือเส้นในแนวตรง
แบบฝึกหัด
คาบที่ 4 การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้คำสั่งจากเมนูสร้าง
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้งานเครื่องมือปากกา
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการสร้างเครื่องหมายกำกับมุม
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการใช้คำสั่ง เส้นขนาน และเส้นตั้งฉาก
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาการใช้คำสั่ง เส้นแบ่งครึ่งมุม
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาการใช้คำสั่ง ส่วนของเส้นตรง รังสี และเส้นตรง
กิจกรรมที่ 6 สร้างมุมที่มีขนาด 90 องศา
กิจกรรมที่ 7 สร้างมุมที่มีขนาด 45 องศา
กิจกรรมที่ 8 ศึกษาการสร้างวงกลมโดยใช้เมนูสร้าง
กิจกรรมที่ 9 สร้างมุมที่มีขนาด 60 องศา
แบบฝึกหัด
คาบที่ 5 การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้คำสั่งจากเมนูสร้าง (ต่อ)
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้คำสั่ง บริเวณภายใน
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการใช้คำสั่ง สี และแถบรูปแบบอักษร
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการสร้างเครื่องหมายกำกับเส้น
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาการใช้คำสั่ง ความยาว และระยะทาง
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาการใช้คำสั่ง ความยาวรอบรูป ความยาวรอบวง และพื้นที่
กิจกรรมที่ 6 ศึกษาการใช้ข้อความร้อน
กิจกรรมที่ 7 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD สีฟ้า ที่มีเครื่องหมายกำกับมุม และเครื่องหมายกำกับเส้น
กิจกรรมที่ 8 สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส WXYZ สีเหลือง ที่มีเครื่องหมายกำกับมุม และเครื่องหมายกำกับเส้น
กิจกรรมที่ 9 สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีน้ำเงิน
แบบฝึกหัด
คาบที่ 6 การสร้างส่วนโค้ง มุมที่จุดศูนย์กลาง และมุมในส่วนโค้งของวงกลม
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการสร้างส่วนโค้ง การสร้างบริเวณภายในของส่วนโค้ง การวัดความยาว และการวัดมุมของส่วนโค้ง
กิจกรรมที่ 2 ส่วนโค้งและมุม
กิจกรรมที่ 3 ครึ่งวงกลม
แบบฝึกหัด
คาบที่ 7 การสะท้อน
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้คำสั่ง สะท้อน
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการใช้คำสั่ง ทำให้เกิดรอย และลบรอย
กิจกรรมที่ 3 สำรวจการสะท้อน
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาการใช้คำสั่ง กำหนดระบบพิกัด และสแนพจุด
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาการใช้คำสั่ง พิกัด
กิจกรรมที่ 6 ศึกษาการใช้คำสั่ง ค่าพึงใจ
กิจกรรมที่ 7 การสะท้อนในระบบพิกัด
แบบฝึกหัด
คาบที่ 8 การเลื่อนขนาน
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้คำสั่ง เลื่อนขนาน
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการใช้คำสั่ง เลื่อนขนาน
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการใช้คำสั่ง ยกเลิก และทำย้อนกลับ
กิจกรรมที่ 4 สำรวจการเลื่อนขนาน
กิจกรรมที่ 5 การเลื่อนขนานในระบบพิกัด
แบบฝึกหัด
คาบที่ 9 การหมุน
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้คำสั่ง หมุน
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการใช้คำสั่ง หมุน
กิจกรรมที่ 3 สำรวจการหมุน
กิจกรรมที่ 4 การหมุนในระบบพิกัด
แบบฝึกหัด
คาบที่ 10 การย่อ/ขยาย
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้คำสั่ง ย่อ/ขยาย
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการใช้คำสั่ง ย่อ/ขยาย
กิจกรรมที่ 3 สำรวจการย่อ/ขยาย
แบบฝึกหัด
คาบที่ 11 การสร้างรูปเรขาคณิตที่มีขนาดคงที่
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 สร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว 4 เซนติเมตร และอยู่ในแนวนอน
กิจกรรมที่ 2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 3 เซนติเมตร
กิจกรรมที่ 3 สร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว 5 ซม. และอยู่ในแนวทำมุม 50 องศากับแนวนอน ในทิศทวนเข็มนาฬิกา
กิจกรรมที่ 4 สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด 5 ซม. × 7 ซม.
แบบฝึกหัด
คาบที่ 12 การสร้างเครื่องมือส่วนตัวรูปหลายเหลี่ยมปรกติ
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้เครื่องมือส่วนตัว
กิจกรรมที่ 2 สร้างเครื่องมือส่วนตัวรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
กิจกรรมที่ 3 สร้างเครื่องมือส่วนตัวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กิจกรรมที่ 4 สร้างเครื่องมือส่วนตัวรูปห้าเหลี่ยมปรกติ
แบบฝึกหัด
คาบที่ 13 เทสเซลเลชัน
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้คำสั่ง เลือกทั้งหมด
กิจกรรมที่ 2 สร้างเทสเซลเลชันจากการเลื่อนขนานรูปใด ๆ
กิจกรรมที่ 3 สร้างเทสเซลเลชันจากการหมุนรูปใด ๆ
กิจกรรมที่ 4 สร้างลวดลาย Tumbling-Block
แบบฝึกหัด
คาบที่ 14 การออกแบบศิลปะจากเส้นด้าย
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนสี จากคลิปวีดิโอ
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการใช้งานคำสั่ง การเคลื่อนไหว
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการใช้งานคำสั่ง ซ่อน/แสดง
กิจกรรมที่ 4 ออกแบบศิลปะจากเส้นด้ายจากรอยของส่วนของเส้นตรง
กิจกรรมที่ 5 สร้างเครื่องมือส่วนตัวสำหรับใช้ออกแบบศิลปะจากเส้นด้าย
กิจกรรมที่ 6 ออกแบบลวดลาย
แบบฝึกหัด
คาบที่ 15 การทำซ้ำเชิงเรขาคณิต
แบบฝึกหัด
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้คำสั่ง ทำซ้ำ
กิจกรรมที่ 2 ขั้นบันได
กิจกรรมที่ 3 การสร้างแฟร็กทัลรูปต้นไม้
กิจกรรมที่ 4 การสร้างแฟร็กทัลสามเหลี่ยม Sierpinski
กิจกรรมที่ 5 แฟร็กทัลเกล็ดหิมะ
กิจกรรมที่ 6 ก้นหอย
คาบที่ 16 การแปลงส่วนตัว
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการใช้คำสั่ง พารามิเตอร์ใหม่
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาการใช้คำสั่ง เครื่องคำนวณ
กิจกรรมที่ 6 การแปลงส่วนตัว ตาปลา
จุดประสงค์
กิจกรรมที่ 5 การแปลงส่วนตัว หมุนวน
กิจกรรมที่ 2 การแปลงส่วนตัว เลื่อนขนานสะท้อน
แบบฝึกหัด
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการใช้คำสั่ง การแปลงส่วนตัว
คาบที่ 17 บทประยุกต์
กิจกรรมที่ 1 ก้าวย่างอย่างอสุรกาย
กิจกรรมที่ 2 การสร้างแมลง
แบบฝึกหัด
จุดประสงค์
แบบทดสอบ (เริ่มทำแบบทดสอบและส่งแบบทดสอบได้วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)
แบบทดสอบ
คำอธิบายการทำแบบทดสอบ
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
วิทยากร
 พิลาลักษณ์ ทองทิพย์
Email: Pithon@ipst.ac.th
 gable teacher
Email: abc@hotmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร