วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1 (ม.1)
วันที่เปิดสอน:   20 เม.ย. 2561  ถึง   16 ก.ย. 2561
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1351 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

- ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานศึกษาทุกสังกัด

** เริ่มอบรมวันที่ 20 เมษายน 2561 **

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

       ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล 

       นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

↑ ซ่อน
สารบัญ
วิชานี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ คุณสามารถกดปุ่มลงทะเบียนเรียน เพื่อลงชื่อได้ทันที  
คำชี้แจงสำหรับการเรียน
คำชี้แจง
ตอนที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ตอนที่ 2 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
คำชี้แจง
การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (คลิป)
แบบฝึกหัดตอนที่ 2
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 3 แนวคิดเชิงนามธรรม
ตอนที่ 4 การแก้ปัญหา
ตอนที่ 5 การโปรแกรม
ตอนที่ 6 ข้อมูลและสารสนเทศ
แบบทดสอบประจำวิชา
แบบทดสอบประจำวิชา
วิทยากร
 ทัศนีย์ กรองทอง
Email: tkron@ipst.ac.th
 นิรมิษ เพียรประเสริฐ
Email: npain@ipst.ac.th
 ศิริกร จันทร์นวล
Email: fsciskp@nontri.ku.ac.th
 ชัยพร ใจแก้ว
Email: chaiporn.j@ku.ac.th
 สมชาย นำประเสริฐชัย
Email: snp@ku.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

อ.ทัศนีย์  กรองทอง  สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อ.นิรมิษ  เพียรประเสริฐ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ศิริกร จันทร์นวล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. ชัยพร  ใจแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชวลิต  ศรีสถาพรพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์