วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา หลักสูตร 1
วันที่เปิดสอน:   20 เม.ย. 2561  ถึง   16 ก.ย. 2561
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1576 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษาทุกสังกัด

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:
สารบัญ
วิชานี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ คุณสามารถกดปุ่มลงทะเบียนเรียน เพื่อลงชื่อได้ทันที  
งวดที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
คำชี้แจง
เรื่องที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
เรื่องที่ 2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เรื่องที่ 3 การนำตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ
แบบฝึกหัด งวดที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 1
งวดที่ 2 การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เรื่องที่ 1 การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
เรื่องที่ 2 การคิดอย่างเป็นขั้นตอน และการคิดอย่างเป็นระบบ
เรื่องที่ 3 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
งวดที่ 3 อัลกอริทึมในชีวิตประจำวัน
งวดที่ 4 เขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
งวดที่ 5 Block programming
งวดที่ 6 Block programming (ต่อ)
งวดที่ 7 การรวบรวมข้อมูล และการเตรียมข้อมูล (data cleaning)
งวดที่ 8 การประมวลผลข้อมูล
งวดที่ 9 สร้างทางเลือก ตัดสินใจ และนำเสนอข้อมูล
งวดที่ 10 การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
งวดที่ 11 การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
งวดที่ 12 สรุปความรู้
วิทยากร
 จินดาพร หมวกหมื่นไวย
Email: jmuak@ipst.ac.th
 วชิรพรรณ ทองวิจิตร
Email: watho@ipst.ac.th
 ผนวกเดช สุวรรณทัต
Email: panuakdet@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร