การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
วันที่เปิดสอน:   30 พ.ย. 2559  ถึง   03 มี.ค. 2560
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  45 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

1. เป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. มีความสนใจในการวัดผลประเมินผล และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบเลือกตอบและข้อสอบเขียนตอบ

3. มีความตั้งใจเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ แนวทางการสร้างข้อสอบ ข้อสอบเลือกตอบ ข้อสอบเขียนตอบ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกสร้างข้อสอบตามแนว PISA

หลักสูตรอบรมจะเปิดให้เรียนรู้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559  ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2559

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่

http://teacherpd.ipst.ac.th/media/documents/1480408464364Curriculum_Math_publish.pdf

↑ ซ่อน
สารบัญ
แนะนำผู้เข้ารับการอบรม
กิจกรรม "Who am I?" (ส่งภายใน 19 เม.ย. 60)
คำชี้แจงการเรียนหลักสูตรอบรมครูออนไลน์
จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรอบรม
วิธีการเข้าศึกษาบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
วิธีการสื่อสารในระบบระหว่างการอบรมออนไลน์
เงื่อนไขการผ่านหลักสูตรและการได้รับวุฒิบัตร
แบบสำรวจก่อนเรียนหลักสูตร (ส่งภายใน 15 ธ.ค. 59)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวัดผลประเมินผล
ทำไมข้อสอบต้องมีคุณภาพ
ข้อสอบในวีดิทัศน์เป็นอย่างไรและจะส่งผลต่อการวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างไร (ส่งภายใน 15 ธ.ค. 59)
การจัดการเรียนรู้กับการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลระดับชาติและนานาชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
กิจกรรม "ลองทำดู"
กรอบการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA
กิจกรรม "จับคู่ชวนคิด"
ตัวอย่างข้อสอบ PISA
กรอบการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA-Like
แบบฝึกหัด "ฝึกคิดฝึกทำ"
แบบทดสอบ "การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์" (ส่งภายใน 29 ธ.ค. 59)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แนวทางการสร้างข้อสอบ
กิจกรรม "ข้อสอบชวนคิด"
ลักษณะของสถานการณ์ คำถาม ตัวเลือกที่เหมาะสม
กิจกรรม "ปรับแก้ข้อสอบ" (ส่งภายใน 29 ธ.ค. 59)
แบบทดสอบ "แนวทางการสร้างข้อสอบ" (ส่งภายใน 29 ธ.ค. 59)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อสอบเลือกตอบ
แบบฝึกหัด "คู่สร้างคู่สม"
ลักษณะของข้อสอบเลือกตอบ
กิจกรรม "ฝึกสร้างข้อสอบ" (ส่งภายใน 29 ธ.ค. 59)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ข้อสอบเขียนตอบ
ลักษณะของข้อสอบเขียนตอบ
กิจกรรม "ลองตรวจดู" (ส่งภายใน 12 ม.ค. 60)
แนวการตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน
แนวทางการตรวจให้คะแนน
แบบทดสอบ "ข้อสอบเลือกตอบและข้อสอบเขียนตอบ" (ส่งภายใน 12 ม.ค. 60)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างข้อสอบ
ทบทวนการสร้างข้อสอบ
กิจกรรม "การสร้างข้อสอบตามแนว PISA" (ส่งภายใน 12 ม.ค. 60)
กิจกรรม "การปรับปรุงแก้ไขข้อสอบ" (ส่งภายใน 26 ม.ค. 60)
แสดงความคิดเห็นต่อการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชั้นเรียน (ส่งภายใน 26 ม.ค. 60)
เอกสารอ้างอิง
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามแนว PISA (ส่งภายใน 26 ม.ค. 60)
วิทยากร
 ศราวุฒิ รัตนประยูร
Email: mathsa.ipst@gmail.com
 จตุพล งามแม้น
Email: jngam@ipst.ac.th
 สุชาดา ปัทมวิภาต
Email: sthai@ipst.ac.th
 gable teacher
Email: abc@hotmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรหรือเนื้อหาในบทเรียนได้ที่

mathsa.ipst@gmail.com