การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
วันที่เปิดสอน:   01 ธ.ค. 2559  ถึง   12 มี.ค. 2560
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  55 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

1. เป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. มีความสนใจในการวัดผลประเมินผล และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบเลือกตอบและ ข้อสอบเขียนตอบ

3. มีความตั้งใจเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ แนวการสร้างข้อสอบ ข้อสอบเลือกตอบ ข้อสอบเขียนตอบและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้แนวทางในการสร้างข้อสอบตามแนว PISA ที่สามารถนำไปประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรนี้เปิดรับสมัคร : วันที่ 20 - 29 พฤศจิกายน 2559

และเปิดให้เข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 9 กุมภาพันธ์ 2560

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/media/documents/147945010869301_Curriculum_Sci2_publish.pdf


↑ ซ่อน
สารบัญ
แนะนำผู้เข้ารับการอบรม
กิจกรรม "Who am I?" (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 15 ธ.ค. 59)
รายละเอียดกิจกรรมและกำหนดการส่งงาน
ตารางแสดงรายละเอียดกิจกรรมและกำหนดการส่งงาน
คำชี้แจงการเรียนหลักสูตรอบรมออนไลน์
จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรอบรม
วิธีการเข้าศึกษาบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
วิธีการสื่อสารในระบบระหว่างการอบรมออนไลน์
เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตร
แบบสำรวจก่อนเรียนหลักสูตรอบรม (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 15 ธ.ค. 59)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวัดผลประเมินผล
ทำไมข้อสอบต้องมีคุณภาพ
การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวีดิทัศน์ที่ท่านได้รับชม (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 29 ธ.ค. 59)
การจัดการเรียนรู้กับการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลระดับชาติและนานาชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
กิจกรรม "ลองทำดู" (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 29 ธ.ค. 59)
กิจกรรม "ความสามารถกับสมรรถนะ" (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 29 ธ.ค. 59)
กรอบการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA
กรอบการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA-Like
แบบทดสอบ เรื่อง การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แนวการสร้างข้อสอบ
องค์ประกอบและรูปแบบของข้อสอบ
ลักษณะของสถานการณ์และคำถามที่เหมาะสม
กิจกรรม "ข้อสอบชวนคิด" (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 29 ธ.ค. 59)
การพิจารณาสถานการณ์และคำถาม
แบบทดสอบ เรื่อง แนวการสร้างข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อสอบเลือกตอบ
กิจกรรม "Fun Quizzes for U" (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 29 ธ.ค. 59)
ข้อสอบเลือกตอบและเลือกตอบเชิงซ้อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ข้อสอบเขียนตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
ข้อสอบเขียนตอบแบบสั้นและแบบอธิบาย
กิจกรรม "การตรวจให้คะแนน" (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 12 ม.ค. 60)
เกณฑ์การให้คะแนน
แบบทดสอบ เรื่อง ข้อสอบเขียนตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างข้อสอบตามแนว PISA
การสร้างข้อสอบตามแนว PISA
กิจกรรม "การสร้างข้อสอบตามแนว PISA" (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 12 ม.ค. 60)
กิจกรรม "การปรับปรุงแก้ไขข้อสอบ" (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 26 ม.ค. 60)
การร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ "ท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชั้นเรียนอย่างไร" (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 26 ม.ค. 60)
แบบสอบถาม
แบบสอบถามหลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วันสุดท้ายของการส่งงาน คือ 26 ม.ค. 60)
วิทยากร
 ธันยากานต์ กุลศุภกร
Email: kampa@ipst.ac.th
 สมฤทัย ชัยโพธิ์
Email: schai@ipst.ac.th
 Admin IPST
Email: saipst2016@gmail.com
 กนกนันทน์ ไสไทย
Email: ksait@ipst.ac.th
 ยศวดี ฐิติวร
Email: scisa.ipst@gmail.com
 เอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
Email: eacha@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

กรุณาติดต่อมาที่ e-mail :  scisa.ipst@gmail.com