ระบบจะปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22:00 - 24:00 น.
    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ระดับชั้น ป.3 (รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1)
วันที่เปิดสอน:   01 พ.ย. 2559  ถึง   31 มี.ค. 2560
เงื่อนไขการประเมิน: เรียนจบทุกบทเรียนและทำแบบฝึกหัดครบ
วุฒิบัตร: ไม่มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  190 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ผู้สนใจใฝ่รู้ด้านสะเต็มศึกษา

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรนี้สร้างเพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ผู้สนใจใฝ่รู้ด้านสะเต็มศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นและมีความสอดคล้องกับบริบทและอาชีพของท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้ครูที่อบรมหลักสูตรนี้ นำความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียน และทุก ๆ ครั้งขอให้ทำบันทึกหลังการสอนของท่านเอง เพื่อประโยชน์ของท่านในอนาคตต่อไป
หมายเหตุ สสวท. ได้บันทึกประวัติการเรียนของท่าน หากท่านเรียนจบรายชื่อของท่านจะถูกส่งรายงานไปยัง สพฐ. ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นนี้ไม่มีวุฒิบัตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรสำหรับปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เมื่อท่านได้ศึกษาและนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน หาก สพฐ. จัดตั้งศูนย์อบรมครูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถเข้าอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์อบรมครูของ สพฐ. และได้รับวุฒิบัตรต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สพฐ.)

↑ ซ่อน
สารบัญ
1.) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (คลิ๊กดูเนื้อหาในหัวข้อข้างล่างนี้ตามลำดับ)
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 1/6
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 2/6
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 3/6
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 4/6
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 5/6
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 6/6
ความรู้เบื้องต้นสะเต็มศึกษา
2.) กิจกรรม "การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด" (คลิ๊กดูเนื้อหาในหัวข้อข้างล่างนี้ตามลำดับ)
คู่มือครู กิจกรรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด ตอนที่ 1/3
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด ตอนที่ 2/3
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด ตอนที่ 3/3
3. แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

นักวิชาการ และ ผู้ชำนาญ สสวท.