วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปีที่ 2 (รุ่นที่ 2)
วันที่เปิดสอน:   01 ส.ค. 2558  ถึง   30 พ.ย. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  558 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  • ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป
↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก 

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด
การคิดคืออะไร
ชนิดของการคิด
กลวิธีและเทคนิคในการพัฒนา กระบวนการคิด
อาหารและสารอาหาร
การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย
วิเคราะห์รายการอาหาร และสรุปความสำคัญของสารอาหาร แต่ละประเภท
การตรวจสอบสารอาหารประเภทต่างๆ
ฉลากโภชนาการ และการเขียนแผนผังมโนทัศน์ (อาหารและสารอาหาร)
ระบบในร่างกายมนุษย์
ระบบย่อยอาหาร
ตารางปริศนา : ระบบย่อยอาหาร
การหมุนเวียนเลือด และอัตราการเต้นของชีพจร
สื่อความรู้เรื่องการหมุนเวียนเลือด
ระบบหายใจ
แบบจำลองการทำงานของปอด
การวัดความจุอากาศของปอด
สรุปเรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์
การแยกสารผสม
เกมการจัดกลุ่มภาพวิธีการแยกสารผสม ตอนที่ 1/2
เกมการจัดกลุ่มภาพวิธีการแยกสารผสม ตอนที่ 2/2
การแยกองค์ประกอบของสีที่สกัดจากใบพืช
ตอบคำถามและสรุปเรื่อง การแยกสาร
ธาตุและสารประกอบ
การแยกสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นด้วยไฟฟ้า
การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
การรวมตัวระหว่างธาตุแมกนีเซียมกับแก๊สออกซิเจนในอากาศ
การชุบตะปูเหล็กด้วยสังกะสี
สรุปความรู้เรื่องธาตุและสารประกอบ
ปฎิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงของสาร
ปฏิกิริยาของโลหะแมกนีเซียม
อภิปรายผลการทำกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของสารและกิจกรรมปฏิกิริยาของโลหะแมกนีเซียม
ปัจจัยในการเกิดดิน
ซัลเฟอร์ไดออกไซค์
ประเมินผลการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี ด้วยเกม X - O
ดินในท้องถิ่น
ลักษณะทั่วไป และองค์ประกอบของดิน
ชั้นดินและชั้นหน้าตัดดิน
สรุปและวิเคราะห์การสำรวจชั้นดินและชั้นหน้าตัดดิน
ความรู้เรื่องดิน จากนักธรณีวิทยา
น้ำผิวดินและน้ำบาดาล
จำลองการกัดเซาะที่เกิดจากการกระทำของน้ำผิวดิน
จำลองการนำพา การสะสม และทับถมของตะกอนที่เกิดจากการกระทำของน้ำผิวดิน
เกมการ์ดภาพภูมิลักษณ์
จำลองการเกิดน้ำบาดาล
หินและวัฏจักรหิน
การเกิดหินแปร
ศึกษาลักษณะของหิน
การเกิดหินอัคคี
การเกิดหินตะกอน
ลักษณะทางกายภาพของหิน
วัฎจักรหิน
แหล่งแร่ในท้องถิ่น
ศึกษาและอภิปรายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน
สำรวจแหล่งแร่
ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของแร่
การสะท้อนแสงและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สรุปหลักการเกิดภาพจากการสะท้อนผิวราบ
ภาพที่เกิดจากการสะท้อนผิวราบ
การสะท้อนแสงของกระจกเงาราบ
ภาพจากกระจกนูนและกระจกเว้า
การสะท้อนแสงของวัตถุผิวโค้ง
การหักเหของแสงและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน
การสะท้อนกลับของแสง
สรุปการหักเหของแสง
การหักเหของแสงผ่านเลนส์บาง
การกระจายของแสง
การมองเห็นวัตถุในน้ำ
ผลที่เกิดจากแสงส่องผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน
การมองเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็น
ความผิดปกติของสายตาและการแก้ไข
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์บางและเลนส์นูน
การมองเห็นเกิดขึ้นได้อย่างไร
ความรู้รอบตัวกับการอธิบายเรื่องการมองเห็น
การดูดกลืนแสงสี การมองเห็นแสงสีของวัตถุ
วัตถุยอมให้แสงผ่านได้อย่างไร
การผสมแสงสี
แสงสีผ่านการแผ่นกรองแสงสี
สมดุลความร้อนและผลของความร้อนที่มีต่อสาร
อุณหภูมิกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ผลของความร้อนกับเส้นลวด
อุณหภูมิกับการถ่ายโอนพลังงานความร้อน
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่2 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่2 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใด ๆ และใช้เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับการทำแบบทดสอบของระบบ โดยแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร