คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 1 (รุ่นที่ 1)
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2558  ถึง   31 พ.ค. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1320 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  • ครูผู้ช่วย/ผู้บรรจุใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  • ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป
↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง ตลอดระยะเวลาการอบรม สถานะของท่านจะเป็น “ไม่ผ่านเกณฑ์” แต่หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ท่านที่เรียนจบแล้วและผ่านเกณฑ์ ระบบจะเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น “เรียนจบ(ผ่าน)อัตโนมัติ เพื่อให้ท่านสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558

↑ ซ่อน
สารบัญ
กิจกรรมส่งเสริมการบวกและการลบ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
จำนวนและตัวเลข
จำนวนนับ
การคูณ
ความหมายของการคูณ
การหาผลคูณของจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลักโดยใช้ตารางคูณ
การหาผลคูณของจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
การหาผลคูณของจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
การใช้อุปกรณ์แท่งเนเปียร์ช่วยการหาผลคูณ
การใช้กล่องการคูณช่วยการหาผลคูณ
การหาร
ความหมายของการหาร
การหาผลหาร
การหารในลักษณะที่ 1
ขั้นตอนการหารยาว
การหารในลักษณะที่ 2
ตัวอย่างการเชื่อมโยงโจทย์ปัญหากับการหารในลักษณะที่ 1 และ 2
การวัดความยาว ทิศและแผนผัง
คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ระยะทาง กับ ระยะห่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว
การเปรียบเทียบความยาว
ทิศ แผนผัง และมาตราส่วน
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
การวัดความยาวที่ใช้เครื่องมือ และหน่วยการวัดที่ไม่เป็นมาตรฐาน
การวัดความยาวที่ใช้เครื่องมือ และชนิดของเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นมาตรฐาน ตอนที่ 1/2
การวัดความยาวที่ใช้เครื่องมือ และชนิดของเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นมาตรฐาน ตอนที่ 2/2
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวกและการลบ
รูปเรขาคณิต 2 มิติ
ส่วนประกอบและลักษณะของสามเหลี่ยม
การจำแนกประเภทของรูปสามเหลี่ยม
มุมภายในของของรูปสามเหลี่ยม
การจำแนกประเภทของรูปสี่เหลี่ยม
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
รูปเรขาคณิตและความรุ้สึกเชิงปริภูมิ
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระนาบ
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องจุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเส้นตรง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องส่วนของเส้นตรง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องรังสีและมุม ตอนที่ 1/2
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องรังสีและมุม ตอนที่ 2/2
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเส้นขนาน
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ GSP
การสอนเรื่องเศษส่วนโดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนเรื่องมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้โปรแกรม GSP
กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP
การแนะนำโปรแกรม GSP
การแนะนำการสร้าง Pythagorean Tree โดยใช้โปรแกรม GSP
พิสูจน์ทฤษฎีบทของพีธาโกรัส โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนเรื่องความหมายของเศษส่วนโดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนเรื่องแผนภูมิแท่งโดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนเรื่องพายโดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนโจทย์ปัญหา
การสอนโจทย์ปัญหา
ลักษณะของปัญหาที่ดี
ลักษณะปัญหาคณิตศาสตร์
ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์
การสอนโจทย์ปัญหา 2
การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
เกณฑ์การประเมินการแก้โจทย์ปัญหา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเก้โจทย์ปัญหา
การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์
การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์
หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิธีการและตัวอย่างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
ค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4/4
แนวทางการจัดค่ายคณิตศาสตร์
รูปแบบการเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/4
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/4
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3/4
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร