วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 1 (รุ่นที่ 1)
วันที่เปิดสอน:   31 ม.ค. 2558  ถึง   31 พ.ค. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1245 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  • ครูผู้ช่วย/ผู้บรรจุใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  • ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป
↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2558  ซึ่ง ตลอดระยะเวลาการอบรม สถานะของท่านจะเป็น “ไม่ผ่านเกณฑ์” แต่หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ท่านที่เรียนจบแล้วและผ่านเกณฑ์ ระบบจะเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น “เรียนจบ(ผ่าน)อัตโนมัติ เพื่อให้ท่านสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558

↑ ซ่อน
สารบัญ
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
แนะนำหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมแม่เหล็ก
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์
การใช้คำถาม
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การจำแนกพืช
การจำแนกสัตว์
ร่างกายมนุษย์
รู้จักหิน
วัตถุ วัสดุ สสารและการเลือกใช้
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
มวล น้ำหนัก และแรง
ความดันอากาศและความดันของเหลว
รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า
ดิน
การเปลี่ยนแปลงของหิน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 4/4
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 1/4
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 2/4
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 3/4
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร